Voorwaarden

Artikel 1 Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Four Seasons Material Services, gevestigd te Hengelo (O), hierna te noemen Four Seasons Material Services en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2 Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. verhuurder: Four Seasons Material Services;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van Four Seasons Material Services voor een bepaalde periode;

c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling goederen ter beschikking te stellen en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Artikel 3 Kredietwaardigheid.

Elke met Four Seasons Material Services aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Four Seasons Material Services van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Four Seasons Material Services zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Four Seasons Material Services zich zal wenden tot gerechtsdeurwaarders en incasso Groothuis Ligtermoet & Nijhuis.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst.

4.1 De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

4.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5 Levering en terugbezorging.

5.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Four Seasons Material Services op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Four Seasons Material Services terug te geven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Four Seasons Material Services zich met het brengen en / of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en / of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Four Seasons Material Services een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Four Seasons Material Services op verdere schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringstermijn.

Indien Four Seasons Material Services zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Four Seasons Material Services er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 7 Personeel van Four Seasons Material Services.

Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Four Seasons Material Services, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover Four Seasons Material Services aansprakelijk.

Artikel 8 Controle op goede staat van de goederen.

De huurder is verplicht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te controleren en bij constatering van gebreken deze direct schriftelijk herkenbaar te maken aan huurder. Bij geen onverwijlde schriftelijk reactie worden de goederen geacht geen gebreken te vertonen en zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 9 Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;

2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;

3. Four Seasons Material Services ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

4. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Four Seasons Material Services te vrijwaren;

5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Four Seasons Material Services te doen geschieden.

Artikel 10 Waarborgsom.

10.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Four Seasons Material Services een door hem vast te stellen waarborgsom te voldoen.

10.2 Four Seasons Material Services behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel "Opzegging / ontbinding" lid 2 bedoeld.

10.3 Four Seasons Material Services is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Four Seasons Material Services heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 11 Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., onder andere ten gevolge van brand.

Artikel 12 Schade en gebreken.

12.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan Four Seasons Material Services te melden. Zonder toestemming van Four Seasons Material Services mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

12.2 Verandering(en) en / of reparatie(s) aan de gehuurde goederen mogen slechts worden verricht in de eigen werkplaats van Four Seasons Material Services, of in een door hem aangewezen werkplaats.

12.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de huurovereenkomst bepaalde straal bevinden.

12.4 Four Seasons Material Services is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en / of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

12.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Four Seasons Material Services in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Four Seasons Material Services ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 14 Mededelingsverplichtingen huurder.

14.1 Huurder dient Four Seasons Material Services onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Four Seasons Material Services dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op huurder de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

14.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15 Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Four Seasons Material Services een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Four Seasons Material Services 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 5,00 in rekening mag brengen. De schadeloosstelling bedraagt:

• bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,

• bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,

• bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,

• bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,

• bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 16 Opzegging / ontbinding.

16.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Four Seasons Material Services. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Four Seasons Material Services bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

16.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Four Seasons Material Services worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Four Seasons Material Services gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

16.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Four Seasons Material Services bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

16.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Four Seasons Material Services gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Four Seasons Material Services op verdere schadevergoeding.

Artikel 17 Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Four Seasons Material Services terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Four Seasons Material Services een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18 Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 19 Retentierecht.

Wanneer Four Seasons Material Services goederen van de huurder onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de huurder voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Four Seasons Material Services heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de huurder nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 20 Overmacht.

20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Four Seasons Material Services of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Four Seasons Material Services, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Four Seasons Material Services, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Four Seasons Material Services overmacht op, die Four Seasons Material Services ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20.2 Four Seasons Material Services is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 21 Betaling.

21.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21.2 Klachten schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

21.3 Four Seasons Material Services is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de huurder een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

21.4 Four Seasons Material Services is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de huurder alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 22 Toepasselijk recht.

Op alle door Four Seasons Material Services gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Four Seasons Material Services, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 24 Wijziging van de voorwaarden.

Four Seasons Material Services is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Four Seasons Material Services zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Hoe u ons kunt bereiken

Verhuuradres
Oosterveldsingel 19T
7558 PJ Hengelo (o)

Postadres
August Vördingstraat 271
7558 AG Hengelo (o)

06-23571336
postmaster@eikenblad.nl
 

Onze bedrijfstakken